Internationale eksperter fra det akutmedicinske område har netop indgået en historisk aftale om etablering af Global Resuscitation Alliance – et globalt netværk, der skal samarbejde om at øge overlevelsen efter pludseligt, uventet hjertestop. Deltagerne forpligter sig til en ambitiøs målsætning om at øge overlevelsen med 50 pct. Aftalen, der blev underskrevet i København, Danmark, er kulminationen af tre årtiers internationalt arbejde og et stort og afgørende skridt for den globale indsats for at redde flere liv efter pludseligt, uventet hjertestop.

Eksperter fra USA, Asien, Europa samt Mellemøsten og Australien har netop givet hinanden håndslag på at intensivere den globale indsats for, at flere mennesker fremover vil overleve hjertestop. Det skete på et såkaldt Utstein-møde den 28.-29. maj i København, Danmark, forud for den første europæiske kongres om genoplivning og det akutmedicinske område, EMS2016.

Den nye alliance er resultatet af et målrettet arbejde for at øge overlevelsen, der begyndte i 1990. Her samledes eksperter til det første Utstein-møde i Norge for at vedtage globale retningslinjer for ensartet rapportering af hjertestop, og det blev begyndelsen på et internationalt samarbejde. Siden er der bl.a. vedtaget fælles internationale retningslinjer for behandlingen af hjertestop, som har betydet en markant forbedring for antallet af overlevende. Og med Global Resuscitation Alliance er der nu taget endnu et stort skridt med etableringen af en organisation, der skal hjælpe med at implementere den nyeste viden og best practice i landene.

Den nye globale alliances vigtigste opgave bliver at fremme udbredelse og implementering af best practice programmer inden for det præhospitale område samt at sætte nye standarder for alarmcentralerne, ambulanceberedskaberne og borgernes engagement i af give livreddende førstehjælp.

– På globalt plan er overlevelsen efter hjertestop meget lav, og hvert år dør omkring én million mennesker af pludseligt, uventet hjertestop i de højtudviklede lande. Det er et uacceptabelt højt antal, og derfor har vi taget initiativ til at etablere Global Resuscitation Alliance, der skal styrke samarbejdet landene imellem. Det er resultatet af mange års målrettet arbejde, som vi er meget stolte af. Det vil få stor betydning for mange mennesker verden over, siger Michael Sayre, MD, Emergency Physician, University og Washington, Medical Director hos Seattle Fire Department, Washington State. Dr. Sayre har været med til at grundlægge Resuscitation Academy i USA er nu en af initiativtagerne til Global Resuscitation Alliance.

Hurtigere og bedre behandling
Når en person får hjertestop er tiden og kvaliteten af den livreddende behandling afgørende for overlevelsen. For hvert minut, der går, fra hjertestoppet indtræffer, til der gives livreddende førstehjælp, falder chancen for at overleve med omkring 10 pct. Hurtig alarmering, vejledning i livreddende førstehjælp fra alarmcentralerne ved 1-1-2-opkald, lægfolk, der træder til og hjælper, hurtig anvendelse af en hjertestarter samt en effektiv og avanceret præhospital behandling og efterfølgende behandling på hospital er derfor afgørende for overlevelsen.

– Det handler basalt set om at forbedre alle led i overlevelseskæden. Vi har i dag megen viden, og vi har en række dokumenterede og effektive indsatser. Nogle lande er lykkedes med first-responder programmer og andre med at uddanne alarmcentralpersonalet eller ambulancepersonel eller at involvere borgerne og udbrede hjertestartere. De indsatser, der virker, skal udbredes og bruges globalt. Det kræver samtidig, at vi også deler viden om de udfordringer, der står i vejen for implementeringen af nyeste viden og best practice, siger Sang Do Shin, MD, MPH, ph.d., Professor, National University College of Medicine i Soul, Korea, samt initiativtager til Global Resuscitation Alliance.

Stor forskel på landenes overlevelse
Internationalt set er der stor forskel på overlevelsen selv mellem lande, der ligner hinanden, og som har et velorganiseret akutberedskab og er ressourcestærke.

– I nogen lande overlever kun 3-5 pct. pludseligt, uventet hjertestop, mens det fx i Danmark er 12 pct. Selvom vi i Danmark har mere end fordoblet overlevelsen på relativt få år, skal vi stadig stræbe mod at gøre det endnu bedre. Det er en meget ambitiøs målsætning, vi har sat i alliancen om at fordoble antallet af overlevende i alle lande med 50 pct. uanset udgangspunkt. Vi mener, at det er muligt, og vi ser i øjeblikket meget lovende resultater fra Seoul, Tokyo og Singapore, siger Freddy Lippert, direktør for Region Hovedstadens Akutberedskab, lektor ved Københavns Universitet og medinitiativtager til the Global Resuscitation Alliance.

Behovet for et globalt netværk er tydeligt, men at det netop sker nu, skyldes anbefalinger fra internationale eksperter til, hvordan man bedst udbreder den nyeste viden og de bedste erfaringer.

– Det er mere vigtigt end nogensinde, at vi lærer af den nyeste viden, dokumentation, uddannelse og teknologi, og at der findes et forum, hvor vi kan dele erfaringerne. Alliancen kommer til at udfylde et hidtil udækket behov for at dele og udbrede viden om genoplivning og at implementere den på globalt plan. På den måde kan vi tilbyde den bedst mulige behandling til gavn for patienterne, og vi har alle en forhåbning om, at alliancen vil skabe de nødvendige resultater, siger Tore Laerdal, Chief Executive Director i Laerdal Fonden for Akutmedicin, og Managing Director i Laerdal Global Health samt initiativtager til Global Resuscitation Alliance.

I TrygFonden, der er med til at repræsentere Danmark ved Utstein-møderne, glæder man sig over alliancen.

– Vi har arbejdet målrettet for at engagere danskerne i livreddende førstehjælp igennem de seneste 15 år, og det er i høj grad lykkedes at vende borgerne fra at være skeptiske over for livreddende førstehjælp til nu at træde til, når det gælder. Vi ser frem til at dele vores gode erfaringer med de andre lande og selv blive inspirerede til nye initiativer, der kan gøre en forskel i Danmark for overlevelsen, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden og deltager ved Utstein-mødet i København.

Mødet er støttet af Laerdal Fonden og TrygFonden, og det blev holdt i København forud for den første europæiske EMS kongres, der afholdes fra den 30. maj til den 1. juni. Læs mere her: www.ems2016.org
Til Utstein-mødet i København var Danmark repræsenteret ved:

Freddy Lippert, direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab
Fredrik Folke, forskningsleder i Region Hovedstadens Akutberedskab
Grethe Thomas, Project Director, TrygFonden

Om Global Resuscitation Alliance
Global Resuscitation Alliance er resultatet af et mangeårigt samarbejde landene imellem, siden man tilbage i 1990 afholdt det første Utstein-møde på et afsidesliggende kloster uden for Stavanger i Norge. Her deltog eksperter fra hele verden for at vedtage globale retningslinjer for ensartet rapportering af hjertestop, der herefter blev udbredt til akutmedicinske beredskaber i hele verden. Siden er der afholdt en række Utstein-møder, der alle har haft til formål at opkvalificere forskning, behandling og dokumentation for at øge overlevelsen efter pludseligt, uventet hjertestop. Ved et Utstein-møde i 2015 identificerede man en række barrierer for, at landene kan implementere den nyeste viden og best practice initiativer og på den måde lære af hinanden. Man nåede derfor frem til, at der skulle etableres en global implementeringsorganisation, der skal hjælpe landene med at dele best practice. Det er nu blevet en realitet med Global Resuscitation Alliance.

Global Resuscitation Alliance er bl.a. etableret med forbillede i det amerikanske Resuscitation Academy, som blev stiftet i 2009 for at øge overlevelsen i USA, samt ekstraordinære resultater på genoplivningsområdet i King County i Seattle, Washington, som har arbejdet med det i 25 år, og internationalt er anerkendt som førende i verden. Resuscitation Academy vil blive en del af den nye Global Resuscitation Alliance og vil blive udbredt til alle medlemslandene.

Ti skridt til forbedring af overlevelsen efter pludseligt, uventet hjertestop

1. Etablér et hjertestopregister
2. Indfør vejledning i livreddende førstehjælp gennem telefonen på alarmcentralerne ved
1-1-2-opkald om hjertestop
3. Udbred undervisning i livreddende førstehjælp og hjertestart med løbende repetition
4. Optimér udrykningstiden for ambulancetjenesten
5. Udlæs informationer fra hjertestarterne efter brug for at kvalificere den efterfølgende
behandling
6. Etablér first-responder programmer med frivillige borgere samt politibetjente, vagter og
andre sikkerhedsfolk
7. Brug smart-teknologier til at udbrede livreddende førstehjælp og til at give borgerne adgang
til hjertestarternes placering. Dermed kan borgerne træde til, når der sker hjertestop i
nærheden, og give tidlig hjertelungeredning og anvende en hjertestarter
8. Indfør obligatorisk undervisning i hjertelungeredning og brug af hjertestartere i folkeskolen
og udbred undervisning til samfundet generelt
9. Rapportér årligt til offentligheden om udviklingen på genoplivningsområdet
10. Stræb efter at gøre det bedste hver dag, og arbejd for en førstehjælpskultur, hvor alle
træder til

Global Resuscitation Alliances (GRA) mission:

Global Resuscitation Alliance:

  • Forpligter sig til at forbedre overlevelsen efter pludseligt, uventet hjertestop
  • Mener, at implementering af best practice på genoplivningsområdet kan redde tusindvis af menneskeliv hvert år
  • Forpligter sig til at være en katalysator for forbedringer inden for genoplivning på lokalt plan
  • Mener, at forbedring inden for det akutberedskaber er muligt gennem en målrettet indsats, og at etablering af lokale og regionale Resuscitations Academies eller lignende organisationer.
  • Forpligter sig til at hjælpe med at uddanne og motivere de lokale ledelser for akutberedskaberne og medvirke til at sikre, at der er de nødvendige ressourcer og materialer til rådighed for at gennemføre lokale Resuscitation Academies
  • Vil bidrage til at stille de værktøjer og undervisningsmaterialer til rådighed, som det kræver for at levere en høj kvalitet på Resuscitation Academies

For yderligere information kontakt venligst

Michael Sayre, MD, Emergency Physician, University of Washington, Medical Director hos Seattle Fire Department
Tlf.: +82 10 6745 2811
E-mail: sayrem@uw.edu

Sang Do Shin, MD, MPH, ph.d., Professor, National University College of Medicine i Soul, Korea
Tlf.: +82 10 6745 2811
E-mail: shinsangdo@gmail.com

Freddy Lippert, direktør for Region Hovedstadens Akutberedskab og lektor ved Københavns Universitet
Tlf.: +45 31 16 68 27
E-mail: freddy.lippert@regionh.dk

Tore Laerdal, Executive Director of the Laerdal Foundation og Managing Director of Laerdal Global Health
E-mail: tore.laerdal@laerdal.no

Grethe Thomas, projektchef, TrygFonden
Tlf.: 41 77 93 00
E-mail: gt@trygfonden.dk